Privacyreglement Kinderopvang Ienieminie

Wet- en regelgeving

Kinderopvang Ienieminie volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van persoonsgegevens die tot personen herleidbaar is.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een kindplaats aanvraagt in onze opvanglocatie, vragen wij u om persoonsgegevens. Kinderopvang Ienieminie gebruikt de door u verstrekte gegevens om:

  • Verwerking in het programma voor kindplanning.
  • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
  • U facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
  • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt (bijvoorbeeld de Belastingdienst).

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Kinderopvang Ienieminie verzamelt algemene persoonsgegevens zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer, facturen en jaaropgaves en documenten (waaronder contracten). Ook verzamelen wij de algemene gegevens van uw kind, zoals voor- en achternaam, de roepnaam, geboortedatum, geslacht, eventuele school, toestemming voor het maken van foto’s/video’s, noodnummers, planningsinformatie en mutaties daarop, aanwezigheidsinformatie, dagverslagen / dagritme / overdracht intern, deelname aan activiteiten en tegoeden.

Kinderopvang Ienieminie verzamelt bijzondere persoonsgegevens zoals het Burgerservicenummer van u en uw kind, de ziektekostenverzekering en polisnummer ziektekostenverzekering, een eventueel medisch verleden van uw kind en de gezinssituatie.

Doeleinden verzamelen persoonsgegevens

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maakt Kinderopvang Ienieminie gebruik van derden (verwerkers). Deze verwerkers gebruiken persoonsgegevens niet anders dan  Kinderopvang Ienieminie met hen heeft afgesproken. Kinderopvang Ienieminie ziet erop toe dat deze verwerkers een passend beveiligingsniveau hanteren om de persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Kinderopvang Ienieminie heeft met de instanties waarmee wij persoonsgegevens delen een verwerkersovereenkomst afgesloten, zodat hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd.

Bewaartermijnen van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens die Kinderopvang Ienieminie van u verzamelt en verwerkt, worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de opvang is beëindigd. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

Beveiliging

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Kinderopvang Ienieminie heeft beheersprocedures om die persoonsgegevens nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.  Kinderopvang Ienieminie hanteert een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacyreglement is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacyreglement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsites zijn verbonden.

Gegevensuitwisseling via website en ouderportaal

Bij het uitwisselen van persoonsgegevens via het ouderportaal of via onze website ziet u een klein symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. U kunt dit controleren door op het symbool te klikken. U krijgt dan een melding over het beveiligingscertificaat.

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze websites [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Dit wordt anoniem gemeten via Google Analytics.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij die op grond van de wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan de Belastingdienst, dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen.

Uw recht op inzage, wijzigen en wissen van uw gegevens

U heeft zelf ook recht op inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U kunt uw gegevens ook inzien door middel van het ouderportaal. U heeft  recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op het wissen van uw gegevens indien u gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

Vragen en klachten

Kinderopvang Ienieminie vindt het vanzelfsprekend dat wij u duidelijk en compleet informeren over uw privacy. Heeft u vragen over dit privacyreglement of over de manier waarop Kinderopvang Kinderopvang Ienieminie k omgaat met uw gegevens, dan kunt u ons uw vragen stellen via het emailadres inf@ienieminie.com Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uw klacht melden aan info@ienieminie.com

Wijziging reglement en datum

De tekst van dit privacyreglement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Kinderopvang Ienieminie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement. Waar nodig past Kinderopvang Ienieminie het privacyreglement door wetswijzigingen en rechtspraak aan. Dit privacyreglement is opgesteld op 1 maart 2018.